گل میخ پلاستیکی و دیسک پلاستیکی

گل میخ

گل میخ پلاستیکی چیست؟

گل میخ پلاستیکی نوعی رول پلاک بزرگ است که دیسکی کوچک در سر آن تهویه شده است و میخ پلاستیکی که مانند پیچ عمل میکند داخل گل میخ با چکش وارد گل می می شود  تا از استحکام گل میخ را محکم تر کند.

انواع گل میخ پلاستیکی

گل میخ پلاستیکی از 7 سانت ،9 سانت،11سانت،13سانت،15سانت تولید می شود.

انوع گل میخ پلاستیکی همرا با دیسک کوچک و بزرگ جهت نصب پشم شیشه یا پشم سنگ بر روی سقف و یا دیوار جهت نگه داشتن پشم شیشه و پشم سنگ بروی سطوح وسولت در کار مورد استفاده قرار می گیرد.

قیمت گل میخ پلاستیکی:

قیمت گل میخ برحسب اندازه گل میخ محاسبه می شود 

 

فیلتر کردن ویژگی ها

دیسک پلاستیکی 13 سانت

دیسک پلاستیکی و یا دیسک گل میخ جهت نگه داشتن عایق بروی دیوار یا سقف جهت کم کردن سوراخ ها روی سطوح و همچنین مک کردن گل میخ مورد استفاده قرار می گیرد.

2,100 تومان

گل میخ پلاستیکی 7 سانت

گل میخ 7 سانت جهت نصب پشم شیشه و پشم سنگ روی دیوار و سقف مورد استفاده قرار می گیرد .گل میخ پلاستیکی 7 سانت جهت نصب پشم شیشه یا پشم سنگ 2.5 سانت تا 3 سانت مورد استفاده قرار میگیرد .

1,700 تومان

دیسک پلاستیکی 19 سانت

دیسک پلاستیکی و یا دیسک گل میخ جهت نگه داشتن عایق بروی دیوار یا سقف جهت کم کردن سوراخ ها روی سطوح و همچنین مک کردن گل میخ مورد استفاده قرار می گیرد.

3,500 تومان

گل میخ پلاستیکی 9 سانت

گل میخ 9 سانت جهت نصب پشم شیشه و پشم سنگ روی دیوار و سقف مورد استفاده قرار می گیرد .گل میخ پلاستیکی 7 سانت جهت نصب پشم شیشه یا پشم سنگ 3 سانت تا 4 سانت مورد استفاده قرار میگیرد .

1,800 تومان

گل میخ پلاستیکی 11 سانتی

گل میخ 11 سانت جهت نصب پشم شیشه و پشم سنگ روی دیوار و سقف مورد استفاده قرار می گیرد .گل میخ پلاستیکی 11 سانت جهت نصب پشم شیشه یا پشم سنگ 5 سانت تا 6 سانت مورد استفاده قرار میگیرد .

1,900 تومان

گل میخ پلاستیکی 15 سانت

گل میخ 15 سانت جهت نصب پشم شیشه و پشم سنگ روی دیوار و سقف مورد استفاده قرار می گیرد .گل میخ پلاستیکی 15 سانت جهت نصب پشم شیشه یا پشم سنگ 7 سانت تا 10 سانت مورد استفاده قرار میگیرد .

3,500 تومان