پشم سنگ لوله ای پیش ساخته 2.5 سانت

عایق لوله پشم سنگ بدون روکش ضخامت 2.5 سانت

فیلتر کردن ویژگی ها

پشم سنگ لوله ای 1/2 اینچ ضخامت 2.5 سانت

عایق لوله ای پشم سنگ 1/2 اینچ ضخامت 2.5 سانت برای عایقکاری لوله جهت لوله 1/2 اینچ مورد استفاده قرار میگیرد

0 تومان

پشم سنگ لوله ای 3/4 اینچ ضخامت 2.5 سانت

عایق لوله پشم سنگ 3/4 اینچ بدون روکش ضخامت 2.5 سانت برای عایقکاری لوله جهت لوله 3/4 اینچ مورد استفاده قرار میگیرد

0 تومان

پشم سنگ لوله ای 1 اینچ ضخامت 2.5 سانت

پشم سنگ لوله ای 1 اینچ بدون روکش ضخامت 2.5 سانت برای عایقکاری لوله جهت لوله 1/2 اینچ مورد استفاده قرار میگیرد

0 تومان

پشم سنگ لوله ای 2 اینچ ضخامت 2.5 سانت

پشم سنگ لوله ای 2 اینچ بدون روکش ضخامت 2.5 سانت برای عایقکاری لوله جهت لوله 2 اینچ مورد استفاده قرار میگیرد

0 تومان

پشم سنگ لوله ای 3 اینچ ضخامت 2.5 سانت

پشم سنگ لوله ای 3 اینچ بدون روکش ضخامت 2.5 سانت برای عایقکاری لوله جهت لوله 3 اینچ مورد استفاده قرار میگیرد

0 تومان

پشم سنگ لوله ای 4 اینچ ضخامت 2.5 سانت

پشم سنگ لوله ای 4 اینچ بدون روکش ضخامت 2.5 سانت برای عایقکاری لوله جهت لوله 4 اینچ مورد استفاده قرار میگیرد

0 تومان