تی 99
تی 99
عایق تی99

تی 99 (T99)

2,800,000 ریال

مشخصات

دبع هر دبع 17 کیلو