انواع گل میخ پلاستیکی

انواع گل میخ پلاستیکی 

انواع گل میخ پلاستیکی و قیمت گل میخ پلاستیکی در اندازه های 7 سانت ،9 سانت،11 سانت،15 سانت تولید می شود.

فیلتر کردن ویژگی ها

گل میخ پلاستیکی 7 سانت

گل میخ 7 سانت جهت نصب پشم شیشه و پشم سنگ روی دیوار و سقف مورد استفاده قرار می گیرد .گل میخ پلاستیکی 7 سانت جهت نصب پشم شیشه یا پشم سنگ 2.5 سانت تا 3 سانت مورد استفاده قرار میگیرد .

17,000 ریال

گل میخ پلاستیکی 9 سانت

گل میخ 9 سانت جهت نصب پشم شیشه و پشم سنگ روی دیوار و سقف مورد استفاده قرار می گیرد .گل میخ پلاستیکی 7 سانت جهت نصب پشم شیشه یا پشم سنگ 3 سانت تا 4 سانت مورد استفاده قرار میگیرد .

18,000 ریال

گل میخ پلاستیکی 11 سانتی

گل میخ 11 سانت جهت نصب پشم شیشه و پشم سنگ روی دیوار و سقف مورد استفاده قرار می گیرد .گل میخ پلاستیکی 11 سانت جهت نصب پشم شیشه یا پشم سنگ 5 سانت تا 6 سانت مورد استفاده قرار میگیرد .

19,000 ریال

گل میخ پلاستیکی 15 سانت

گل میخ 15 سانت جهت نصب پشم شیشه و پشم سنگ روی دیوار و سقف مورد استفاده قرار می گیرد .گل میخ پلاستیکی 15 سانت جهت نصب پشم شیشه یا پشم سنگ 7 سانت تا 10 سانت مورد استفاده قرار میگیرد .

35,000 ریال