پشم سنگ لوله ای پیش ساخته 2.5 سانت

عایق لوله پشم سنگ بدون روکش ضخامت 2.5 سانت

پشم سنگ، انواع پشم سنگ، پشم سنگ لوله ای با ضخامت 2.5 سانت بدون روکش

فیلتر کردن ویژگی ها

پشم سنگ لوله ای 1/2 اینچ ضخامت 2.5 سانت

عایق لوله ای پشم سنگ 1/2 اینچ ضخامت 2.5 سانت جهت عایقکاری لوله های سرد و گرم پالایشگاه ها و پترو شیمی ها در درجه حرارت بالا مورد استفاده قرار می گیرد .

0 ریال

پشم سنگ لوله ای 3/4 اینچ ضخامت 2.5 سانت

عایق لوله پشم سنگ 3/4 اینچ بدون روکش ضخامت 2.5 سانت جهت عایقکاری لوله های سرد و گرم پالایشگاه ها و پترو شیمی ها در درجه حرارت بالا مورد استفاده قرار می گیرد .

0 ریال

پشم سنگ لوله ای 1 اینچ ضخامت 2.5 سانت

پشم سنگ لوله ای 1 اینچ بدون روکش ضخامت 2.5 سانت جهت عایقکاری لوله های سرد و گرم پالایشگاه ها و پترو شیمی ها در درجه حرارت بالا مورد استفاده قرار می گیرد .

0 ریال

پشم سنگ لوله ای 2 اینچ ضخامت 2.5 سانت

پشم سنگ لوله ای 2 اینچ بدون روکش ضخامت 2.5 سانت جهت عایقکاری لوله های سرد و گرم پالایشگاه ها و پترو شیمی ها در درجه حرارت بالا مورد استفاده قرار می گیرد .

0 ریال

پشم سنگ لوله ای 3 اینچ ضخامت 2.5 سانت

پشم سنگ لوله ای 3 اینچ بدون روکش ضخامت 2.5 سانت جهت عایقکاری لوله های سرد و گرم پالایشگاه ها و پترو شیمی ها در درجه حرارت بالا مورد استفاده قرار می گیرد .

0 ریال

پشم سنگ لوله ای 4 اینچ ضخامت 2.5 سانت

پشم سنگ لوله ای 4 اینچ بدون روکش ضخامت 2.5 سانت جهت عایقکاری لوله های سرد و گرم پالایشگاه ها و پترو شیمی ها در درجه حرارت بالا مورد استفاده قرار می گیرد .

0 ریال