پتویی (رولی)

فیلتر کردن ویژگی ها

D10 FR 50 پشم شیشه 2 اینچ باروکش فویل متلایز خارجی

این نوع کالا بیشتر در مصارف پوشش سقف سوله عایقکاری کانال های هوا مورد استفاده قرار میگیرد روکش این نوع کالا با نایلون متالایزخارجی و کاغذ کرافت کرافت و نخ نسوز میباشد

113,400 تومان

D10 FR 50 پشم شیشه 2 اینچ باروکش فویل متلایز ایرانی

این نوع کالا بیشتر در مصارف پوشش سقف سوله عایقکاری کانال های هوا مورد استفاده قرار میگیرد روکش این نوع کالا با نایلون متالایز و کاغذ کرافت و نخ نسوز میباشد

0 تومان

D10 AR 50 پشم شیشه 2 اینچ باروکش فویل آلومینیوم خارجی

این نوع کالا بیشتر در مصارف پوشش سقف سوله عایقکاری کانال های هوا مورد استفاده قرار میگیرد این نوع کالا با فویل اصلی روکش فویل آلومینیوم و کاغذ کرافت و نخ نسوز میباشد

0 تومان

D20 FR 50 پشم شیشه 2 اینچ باروکش فویل متلایز ایرانی

این نوع کالا بیشتر در مصارف پوشش سقف سوله عایقکاری کانال های هوا مورد استفاده قرار میگیرد روکش این نوع کالا با نایلون متالایز و کاغذ کرافت و نخ نسوز میباشد

0 تومان

D20 AR 50 پشم شیشه 2 اینچ باروکش فویل آلومینیوم مسلح خارجی

این نوع کالا بیشتر در مصارف پوشش سقف سوله عایقکاری کانال های هوا مورد استفاده قرار میگیرد این نوع کالا با فویل اصلی روکش فویل آلومینیوم و کاغذ کرافت و نخ نسوز میباشد

0 تومان

D10 K 50پشم شیشه 2 اینچ با روکش کاغذ کرافت

این نوع کالا بیشتر برای عایقکاری لوله ها تاسیسات و کانال کولرها و جلوگیری از یخ زدگی بتن در فصل زمستان مورد استفاده قرار میگیرد .

0 تومان